ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Коя вода е твърда ?

Класификацията на водата във френски градуси е следната:

Много мека 0 - 2 °f
Мека 3 - 6 °f
Умерено твърда 6 - 15 °f
Твърда 16 - 30 °f
Много твърда >30 °f

Каква е връзката между мерните единици за твърдост на водата ?

Това може да се види в следната таблица:

Единица Означение °dH °e °f ppm CaCO3 meq/L mmol/l
Немски градуси 1 °dH = 1 1.253 1.78 17.8 0.357 0.1783
Английски градуси 1 °e = 0.798 1 1.43 14.3 0.285 0.142
Френски градуси 1 °f = 0.56 0.702 1 10 0.2 0.1
ppm CaCO3 1 ppm = 0.056 0.07 0.1 1 0.02 0.01
meq/L 1 mval/l = 2.8 3.51 5 50 1 0.5
mmol/l 1 mmol/l = 5.6 7.02 10 100 2 1

Конвертор за твърдост на водата

Резултатите ще бъдат закръглени до знака след запетаята.

°dH (Немски градуси, 10 mg CaO/l)
°TH (Френски градуси, 10 mg CaCO3/l)
°e (Английски градуси, grain CaCO3/gal(UK))
ppm (mg CaCO3/l)
mmol/l (millimol per litre)
mval/l (millival per litre)
gr/gal(US) (grain CaCO3/gal(US))
mg CaO/l
mg CaCO3/l
mg Ca2+/l

Кога е нужно да инсталираме омекотител за вода ?

В идеалния случай водата не съдържа магнезий и калции. Само изключително меката вода може да ви осигури най-големи икономии и комфорт. Затова трябва да осигурим максимално мека вода. Когато се налага водата да не е абсолютно мека може да се инсталира смесителен вентил. Такъв вентил се предлага за всички битови системи на Еrie.

Kак работи омекотителната система за вода ?

Омекотителят за вода, базиран на йонообмен, съдържа смола. Тази смола притежава естествената характеристика да поглъща магнезия и калция. Контролният вентил пропуска твърдата вода през смолата, в която магнезиевите и калциевите йони се заместват с натриеви йони. След този процес водата е омекотена и постъпва директно във водопроводната мрежа на вашето жилище, хотел и т.н. След определено време, зависещо от входящата твърдост и потребление на вода йонообменната смола ще започне да се насища и ще трябва да се регенерира (възстанови). Контролният клапан предизвиква регенерация, когато е необходимо.

Процесът на възстановяване на смолата има две фази.

По време на първата фаза, солен разтвор (на натриев хлорид) се пропуска през смолата, за да се осъществи процеса на регенерация. Йонообменната смола ще замени всички магнезиеви и калциеви йони с натриеви. Цялото количество освободен калций и магнезий ще се изхвърли в канализацията. На края на този етап смолата се изплаква. Така всичкият магнезий, калции, замърсители и солен разтвор са изхвърлени. След този втори етап омекотителят е готов да достави мека вода отново. По време на целия процес на регенерация, омекотителят доставя неомекотена, но и несолена вода. Времето за регенерация е около 2 часа. То може да бъде зададено произволно, обикновено тогава, когато няма консумация на вода. Разбира се, когато се налага доставка на омекотена вода 24 часа в денонощието могат да се използват DUPLEX, TRIPLEX и т.н. системи с повече от една колона.

Хидравлични диаграми на потока:

Хидравлични диаграми

Какво е солов разтвор ?

Соловия разтвор е смес за регенерация от сол и вода, която се произвежда автоматично от омекотителаната система. Тази смес съдържа натрий и хлор. Соловият разтвор се приготвя напълно автоматично от системата, като за целта се запълва резервоара за сол. Обикновено той е предвиден за обем на солта, достатъчна за поне 10-15 регенерации.

Ще навреди ли на природата изхвърляната солена смес след регенерация ?

Ефектът от използваната сол за регенериране върху околната среда е незначителен. Това е така, понеже изхвърлена, тази течност се смесва с други наши отпадни води в канализационната мрежа. Напротив, омекотената вода е полезна за околната поради фактите, че ще повиши ефективността на отоплителните системи и ще намали консумацията на почистващи препарати, шампоани и други химикали.

Каква сол трябва да използвам за моята омекотителна система ?

За възстановяването на смолата има специално разработени соли. Използва се таблетирана сол или сол на кристали.

Предизвиква ли корозия меката вода ?

Омекотяването на водата не променя киселинността й. Поради това омекотяването не оказва влияние върху формирането на корозия. Напротив – меката вода е "агресивна" – в такъв смисъл, че ще премахне съществуващия котлен камък в тръбите и ще предотврати образуването на нов.

Може ли омекотителят за вода да предизвика развитие на бактерии ?

Бактериите се развиват най-лесно в неподвижна вода. А омекотителят за вода ще се регенерира периодично, което е повод за движението на водата с и то със солен разтвор. Тази саламура има дезинфекционна способност и унищожава бактериите.

Кога е нужно да се монтира байпасен клапан в омекотителната инсталация ?

Фабричнo конструиран и произведен байпас с интегриран смесителен вентил може да бъде монтиран на всички конфигурации омекотителни системи Еrie. Байпасът позволява лесно и бързо демонтиране на системата при нужда. Смесителният вентил позволява смесването на необработена (неомекотена) вода с омекотена вода при нужда, например при използване на вода за напояване и др. Байпасна система може да бъде направена и при монтажа на системата без да е закупен фабричен байпас.

Схема с и без байпас

Каква е монтажната схема за свързване на омекотителната система ?

Предоставени са принципни схеми на свързване на омекотителни инсталации разделен тип и компактен тип (моноблок). Посочените ознчения на принципната схема са както следва:

  • 1. Водомер (при захранване от водопреносната мрежа)
  • 2. Възвратен клапан
  • 3. Спирателен (сферичен) кран
  • 4. Спирателен (сферичен) кран за източване на инсталацията (по желание)
  • 5. Филтър за вода
  • 6. Канализационна тръба
  • 7. Спирателен (сферичен) кран
  • 8. Спирателен (сферичен) кран
  • 9. Съд с йонообменна смола
  • 10. Съд (контейнер) за сол (солов разтвор)
Схема на монтаж на омекотителна система